W celu usunięcia danych osobowych z naszych zbiorów prośba o kontakt pod adresem iod@c-gence.com

Twoje dane, które przetwarzamy
– imię, nazwisko
– email
– telefon
– zdjęcie paragonu lub faktury
– dane z paragonu
– odpowiedzi na pytania ankietowe
– IP
– pliki cookies 

 1. Administratorem Danych osobowych jest: CONSUMER
  INTELLIGENCE z siedzibą Nowogrodzka 155D, 18-400 Łomża, Polska,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla M. St. Warszawy, w Warszawie XVI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000859638 o numerze REGON: 387033821, NIP: 5223189741
  kapitał zakładowy w wysokości 11 250 zł wpłacony w całości
  („Spółka”)
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy
  kontaktować się za pośrednictwem adresu: iod@c-gence.com
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: analizowania statystyk i
  przesyłania informacji marketingowych w tym Newslettera
  – na podstawie art. 6 ust.1 (a)i(b) Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Organizator zebrane dane osobowe będzie przetwarzać przez
  okres obowiązywania zgody albo do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 5. Administrator przetwarza również Państwa dane osobowe w
  związku ze swoim uzasadnionym interesem polegającym na:
  a) przetwarzaniu danych w celu ewentualnie ochrony własnych
  praw lub dochodzenia roszeń oraz
  b) w przypadku marketingu usług własnych.
 6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak w
  zakresie adresu e-mail niezbędne do przesyłania Newslettera.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zbierana jest
  dobrowolnie dla celów statystycznych i użycia elektronicznych środków
  komunikacji marketingowej (e-mail, kampanie online).
 8. Odbiorcą danych mogą być:
  a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  b) podmioty współpracujące z Administratorem w tym podmioty,
  którym przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych
  osobowych w ramach świadczenia usług IT.
 9. Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych
  poza obszar EOG.
 10. Administrator ponadto informuje o przysługującym Państwu
  prawie do żądania od administratora dostępu do Państwa
  danych osobowych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a
  także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia
  skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się w
  Warszawie przy ulicy Stawki 2.
 11. Administrator dla celów reklamowych, statystycznych oraz dla polepszenia
  jakości świadczonych Państwu usług może zebrane dane
  osobowe poddawać procesowi profilowania.